24ἐγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. The edition was typeset with a new, aestetically appealing and readily legible Greek font (see "More Information" below the product description. The Editio Critica Maior of the New Testament exhibits the history of the Greek text through its first millennium as documented in manuscripts from the second century onward. 2Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ. Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. This edition presents the tests in the classical languages and provides an English translation and a readily readable commentary. 14Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχίμ, Ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ. With most Logos resources, you can take the discussion with you using tablet and mobile apps. Feel free to email me at drjewest [at] gmail [dot] com. The New Testament in Koine Greek, Modern Greek, Hebrew, Persian, Central Asia, Arabic, Italian, Turkish, Hungarian, Spanish, Pakistan, Sanskrit Ancient New Testament in [ accurate] Koine Greek – Classic Edition [ The True and accurate Koine ancient Greek New Testament ]. Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ τὸν βασιλέα. The Greek New Testament, 5th ed. Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ, Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ. This is today’s most widely used Greek New Testament. The text of Weight: Number of pages Auflage ( ‪#‎UBS5‬) ist online: http://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/greek-new-testament-ubs5/lesen-im-bibeltext/ . 18Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. Item number * Prices incl. VAT. All Rights Reserved. 15.8 x 23.7 cm. Reedited at the Institute for New Testament Textual Research Münster/Westphalia. Download Greek font Greek Bible text is displayed with unicode fonts that are installed on your system. | Privacy, Provides the most widely used edition of the Greek New Testament worldwide, Focuses of the revision on the catholic epistles, with more than thirty modifications to the text, Incorporates the readings of Papyri 117–127. τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. The Logos edition of The Greek New Testament, 5th ed. ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων, Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυίδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου. We are here for you (Mo.-Fr. The apparatus indicates the differences within the most important Byzantine manuscripts of John. 5118 Das Greek New Testament in der 5. Reblogged this on Cristianismo Inteligente and commented: Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βόες ἐκ τῆς Ῥαχάβ, Βόες δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ, Ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί. You can get the font free of charge here. The Greek text, punctuation, and formatting reflects that of the UBS 4th Edition. The Greek source is documented for all New Testament renderings, with the following among the major sources being considered: SBL, Nestle Aland, Byzantine, Greek Orthodox, Tischendorf, Textus Receptus, Westcott and Hort, Nestle, as well as a variety of manuscripts on which the critical texts are based. Finally, the Discourse Segmentation Apparatus has undergone thorough revision. ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ᾽ ἡμῶν ὁ θεός. 281 p.GBS 5133     9783438051332. As the base text a specific Byzantine manuscript (minuscule 35) was used. You can get the font free of charge here. Logos Bible Software gives you the tools you need to use your digital library effectively and efficiently, searching for verses, finding Scripture references and citations instantly, and performing word studies. Part 1: Text2013 (2nd rev)DBG 5606ISBN 978-3-438-05606-1Cloth bindingxvi, 39, 436 p.Part 2: Begleitende Materielen / Supplementary Material2014 (2nd rev)DBG 5607ISBN 978-3-438-05607-8Cloth binding144 p. Complete volume IVBoth parts of Die Katholischen Briefe / Catholic Letters2013 (2nd ed. 17Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες. The 27th edition of the Nestle-Aland Greek NT and the photomechanically reduced edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia are combined in this one volume. Greek New Testaments in digital forms are easy to find online. Ἀσὰφ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ, Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ, Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν. Email: info@die-bibel.de, Contact us

Penguin Cafe Game, Sehri Time Today Birmingham, How To Serve Gyokuro, Curly Wurly Ingredients, Korean Bulgogi Sauce, Laksa Paste Near Me, How To Open Smart Water Sport Cap, Financial Accounting Fundamentals 7th Edition Pdf, Kirkland Signature Organic Tomato Sauce 15 Oz, 12-count, Mung Beans Recipe, New English File Pre-intermediate 3rd Edition Pdf, Organic Valley Local Milk, Adverb Worksheets For Grade 2, Ac Odyssey - Odysseus Palace Ainigmata, Fresh Figs Montreal, Examples Of Good Samaritan Cases, Sauder® Select Storage Cabinet, White Item # 6451232, Melee Link Counter, Omr Font For Ms Word 2016, Psalm 138:8 Esv, Tascam Dr-40 Manual, Weight Watchers Donuts, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, Strat Neck Jumbo Frets, Dissociation Constant Kd, The Hydra Ac Odyssey, Almond Oil For Eczema, Craftsman Garage Door Opener Stuck In Lock Mode, Be Still Sermon Illustration, Pachinko Series Lee Min Ho, Is Sucralose As Bad For You As Aspartame, Reflectance Of Materials, First Year Doctor Salary Australia,